E A E D

E A E D open chord prog
type open chord prog
name E A E D
key E
chords E,A,E,D
nashville I,IV,I,bVII