E6 A6 Dm6 E6

E6 A6 Dm6 E6 open chord prog
type open chord prog
name E6 A6 Dm6 E6
key E
chords E6,A6,Dm6,E6
nashville I6,IV6,bvii6,I6