D G C A

D G C A open chord prog
type open chord prog
name D G C A
key D
chords D,G,C,A
nashville I,IV,bVII,V