My Sharona

My Sharona chord prog
type chord prog
name My Sharona
key G
chords G,C,Bb
nashville I,IV,bIII
artist The Knack